Obec Gribov

Súčasnosť

Obec leží v Nízkych Beskydách v doline potoka ústiaceho z pravej strany do potoka Chotčianka.
Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu, na svahoch pokryvy svahových hlín. Prevláda les s porastom buka a brezy.
Rozloha chotára je 794,08 ha
Z toho: 
Orná pôda 10,65ha
Trvalé trávne porasty 239,63ha
Zast. Plochy a nádvoria 13,56ha
Záhrady 4,08ha
Lesné pozemky 465,33ha
Vodné plochy 3,55ha
Ostatné plochy 57,28ha

 

Na území obce sa nachádzajú tieto firmy:
->Pohostinstvo – Račková Anna
Pravidelne poriadané akcie a podujatia:
->Deň matiek- stretnutie matiek i ostatných žien,
->Deň detí,
->Medzinárodný športový deň obce Gribov,
->Mikulášske stretnutia.

 

 
V obci je postavených 48 rodinných domov /z toho sú 4 RD neobývané/, gréckokatolícka cerkov, Obecný úrad, hájenka /1 byt/, budova ZŠ /+ 1 školský byt/, obchod a krčma, hospodársky dvor – Podielnicke družstvo Bukovce /zameraný na chov oviec a výrobu syra/.
Momentálne je jeden RD vo výstavbe.
V obci funguje samostatná prevádzka prevádzka pohostinstvo /krčma/, hospodársky dvor PoD Bukovce, drevovýroba.
Aktívnu činnosť vyvíjajú združenia:
l. Telovýchovná jednota FC OLYMP GRIBOV
2. Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo GRIBOV
3. Základná organizácia Únie žien Slovenska – GRIBOV
4. Obecný hasičský zbor
5. Poľovnícke združenie DOLINA so sídlom v Oľšavke.
Aktualizované 1.1.2019
V súčasnej dobe žije v obci na trvalom pobyte 189 obyvateľov( údaj k 1.1.2019). Do 18 rokov 41 obyvateľov nad 60 rokov 43 obyvateľov. Na prechodný pobyt je prihlásených 11 obyvateľov.
V obci je postavených 51 domov.Trvalo obývateľných je 36 domov, jeden dom je vo výstavbe. Ostatné domy sa využívajú len rekreačne počas letnej sezóny. V obci sa nachádza aj gréckokatolícka cerkov, kultúrny dom za ktorým je detské ihrisko, obecný úrad,ktorý je spojený s Domom nádeje, hasičská zbrojnica a budova patriaca Urbariátu v Gribove .Za obcou smerom na Kožuchovce je futbalové ihrisko. Obec má vo vlastníctve aj jeden byt, ktorý sa nachádza nad obecným úradom.